LOVOK-Koorfestival - Hapert

12 October 2019 - 13:00 uur

Op 12 oktober 2019 organiseert LOVOK een korenmiddag in Hapert. We beginnen om 13:00 uur, de zaal is open vanaf 12:00 en het is de bedoeling dat we om 17.30 uur afsluiten.

Plaats van optreden:
Gemeenschapshuis Den Tref
Alexanderhof 7
5527 EH Hapert
(Er is voldoende gratis parkeerruimte)

Entree is gratis. Consumpties, broodjes en, eventueel, lunch zijn voor eigen rekening.

Voor verdere informatie: penningmeester@lovok.nl

Koren kunnen zich aanmelden voor deelname volgens het hieronder getoonde reglement. Een piano is aanwezig, voor andere instrumenten zorgt u zelf.

Reglement voor deelname

Artikel 1 Deelname
Alleen LOVOK-leden kunnen deelnemen met maximaal het aantal koorleden dat bij LOVOK is geregistreerd.

Artikel 2 Inschrijving
Er kunnen 6 koren deelnemen, vol = vol. Aanmelding kan tot 7 weken voor aanvang en de datum van volledige aanmelding bepaalt de volgorde van het recht op deelname.

Artikel 2.1 Volledige aanmelding
Aanmelding is pas volledig als aan volgende voorwaarden is voldaan:
A - Bijschrijving voor deelname, € 2,00 per koorlid, op de rekening van LOVOK.
B - Digitale aanlevering van een foto (kleur, minimaal 300 DPI) van het koor, een beschrijving van koor en dirigent (opleiding, ervaring etc.) en een tekst van ca 150 woorden voor het programmaboekje.
C - Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier per mail.
D - Per te zingen werk 3 partituren t.b.v. de adviescommissie.

Artikel 2.2 Voorrang
Bij aanmelding tot 15 weken vooraf krijgen koren die de afgelopen drie jaar niet deelnamen aan een LOVOK-koorfestival voorrang mits zij, gedurende die 3 jaar, voldeden aan de voorwaarden tot deelname.

Artikel 2.3 Afmelden
Bij afmelding is restitutie van het inschrijfbedrag alleen mogelijk in zeer bijzondere omstandigheden. Daartoe kan een koor een verzoek indienen bij het bestuur.

Artikel 3
LOVOK vertrouwt er op dat deelnemende koren gebruik maken van legale kopieën. Bij overtreding is LOVOK nooit aansprakelijk.

Artikel 4 Tijdsduur van de uitvoering
De totale tijd voor het koor is 25 minuten, incluis betreden en verlaten van het podium, waarbij het werkelijke optreden de 20 minuten niet mag overschrijden.

Artikel 5 Niveau en te zingen werken
Koren van elk niveau kunnen deelnemen en zijn vrij in de keuze van de te zingen werken.

 Artikel 6 Uitvoeren van de werken
De werken worden uitgevoerd in de volgorde zoals die is aangegeven op het aanmeldingsformulie.

Artikel 7 Genoteerde en klinkende toonhoogte
Wanneer het koor wenst af te wijken van de op de partituur vermelde toonhoogte dient dit bij het aanleveren van de partituren vermeld te worden.

Artikel 8 Volgorde van optreden
De volgorde van optreden van de deelnemende koren wordt door LOVOK  bepaald.

Artikel 9 Aanvang en afsluiting
Aanvang koorfestival is om 13.00 uur en sluiting rond 17.30 uur. De zaal is een uur voor aanvang toegankelijk.

Artikel 10 Adviescommissie
De adviescommissie is samengesteld uit 2 vakkundige, door LOVOK, geselecteerde personen.

Artikel 11 Advies
De adviescommissie evalueert de prestaties aan de hand van vijf rubrieken:
1. Technische kwaliteit: zuiverheid, ritmiek en metriek, uitspraak en dictie, klankkwaliteit
2.  Artistieke kwaliteit (tempo, beweging, frasering, dynamische schakering, interpretatie)
3. Programmasamenstelling: keuze en volgorde
4. Podiumpresentatie en interactie met dirigent
5. Totaalindruk

Elk lid van de adviescommissie evalueert op ieder onderdeel de mogelijkheden van het koor, gebaseerd op hun sterke en zwakke kanten. Hun advies, bestaande uit opmerkingen en aanbevelingen worden aan het eind van de koordag, in een gesloten envelop, aan de koorverantwoordelijke uitgereikt. Die ontvangt dan ook de eerder, door U, ingeleverde partituren.
De commissieleden stellen zich hieronder voor:

Hans Noijens (1963)
Ik werk als specialist cultuurparticipatie bij het LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst). Ik hou me daar onder andere bezig met ouderenparticipatie en bedenk met culturele organisaties en zelfstandigen hoe ouderen op een mooie manier met amateurkunst bezig kunnen zijn. Ook in de samenwerking met Koornetwerk Nederland is dat één van de vier speerpunten van de toekomstplannen. Daarnaast hou ik me bezig met kennisuitwisseling en netwerkvorming van zelfstandige professionals, oftewel: hoe kunnen dirigenten van elkaar leren en hoe organiseer je dat ze elkaar daarin opzoeken en weten te vinden.
Ik ken de koorwereld goed: vanuit mijn werk bij het LKCA (en voorheen Unisono en SNK waarvoor ik ooit de Koorwijzer schreef), maar ook als dirigent van vooral kamerkoren en als docent aan de Meerjarige Dirigentenopleiding in Utrecht. Een tijd terug alweer heb ik in overleg met de LOVOK leuke Nederlandstalige stukken laten componeren voor ouderenkoor en piano, Jetse Bremer was de componist. Al met al is de koorwereld een prachtige werkveld waar veel in beweging is maar waar nog veel werk te verrichten valt!

Harrie Spronken
“Waarom ik het belangrijk vind om me in te zetten voor de ouder wordende stem”.

Een kleine 30 jaar heb ik me als pionier op het gebied van de kinderkoren mogen inzetten voor de kinderstem. Later kreeg ik een aanstelling aan het conservatorium van Maastricht waarbij ik lessen anatomie en methodiek mocht verzorgen. Deze mooie tijd maakt plaats voor het werken met de ouder wordende stem. Graag zet ik me in voor de `ouder wordende stem` een groep die mijns inziens te weinig aandacht krijgt.  De meeste aandacht gaat uit naar de gemengde, mannen- en vrouwenkoren, kinder- en jeugdkoren waarbij de stem nog niet geconfronteerd wordt met het onbarmhartig slijtageproces waarmee de `ouder wordende stem` zo vaak geplaagd wordt.
Net zoals de jongensstem moeite heeft om afscheid te nemen van de kinderstem, in de overgang naar de volwassen stem zo valt het voor de ouder wordende stem niet mee om een weg te vinden bij de steeds veranderende volwassen stem. Zingen is je hobby, je bent er bijna mee getrouwd. Niet meer kunnen of mogen zingen, is als een rouwproces. Het verdriet wat er mee gepaard gaat, is enorm groot. De ervaring die ik heb mogen opdoen tijdens het werken met de kinderstem komt goed van pas. De aanpak, de oefeningen komen vaak overeen. Plezier in het zingen staat voorop.  De dankbaarheid die dit werk met zich meebrengt, is enorm. Vaak zijn het de kleine aanwijzingen die het doen. Met kleine aanwijzingen kom je al een heel eind. Het meest moeilijk is natuurlijk om `oude gewoontes` voorzien van `andere gewoontes`.  Hoe ouder de mens, hoe moeilijker dit is. Goed en gezond zingen zou eigenlijk in het ziekenfondspakket moeten, het kan zoveel betekenen voor de levenskwaliteit van de mens.