Van VNK naar DCA

01 July 2016

Onder procesbegeleiding van de LKCA is door de VNK een conceptplan opgesteld voor het versterken van de samenwerking van de korenbonden. Het plan behelst tevens een nieuwe structurering en een gebundelde aanpak van de dienstverlening in de koorwereld. Het conceptplan is in de algemene ledenvergadering van de VNK van 24 juni jl. voorgelegd aan de aangesloten bonden. Afgesproken is dat de bonden vóór 1 oktober a.s. op het conceptplan reageren, waarna het (eventueel aangepaste) plan in de alg. ledenvergadering van november/december vastgesteld wordt.
Wilt u op dit plan reageren? Dat kan, de volledige versie van het plan is hier te downloaden. Uw reactie kunt u via email doorgeven aan de secretaris van LOVOK via secretaris@lovok.nl.

Aanleiding

De VNK is een overkoepelend orgaan van 11 korenbonden, waaronder de LOVOK (en dus Rebo Brabant). De korenbonden zien zich voor verschillende uitdagingen geplaatst: de aangesloten koren vergrijzen, ledenaantallen lopen terug, subsidiestructuren veranderen en de korenorganisaties vertegenwoordigen niet alle koorzangers in Nederland. Het bestuur van de VNK constateert dat de krachten in de koorwereld versnipperd zijn en dat de koorsector geen gezamenlijk gezicht heeft naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Daarnaast zijn er 3 bonden die een professioneel servicebureau hebben met medewerkers in dienst. De andere werken met vrijwilligers. Bundeling van activiteiten is om redenen van onder andere efficiëntie, kostenbesparing, kwaliteit van de dienstverlening en bereikbaarheid dringend gewenst.

Nieuwe naam VNK
In het concept-plan wordt de naam ‘Dutch Choral Association’ (DCA) gebruikt om aan te duiden dat het om een nieuwe organisatie gaat met nieuwe ambities en activiteiten en niet alleen om een voortzetting van ‘het oude’ (de VNK). Een definitieve naam kan later gekozen worden. De ambitie voor de DCA is dat het hét gezicht van de koorwereld is, aanspreekpunt voor iedereen die iets wil met de koorzang in Nederland, zorgt voor lobby en belangenbehartiging en een visie heeft op dat wat nodig is voor de koorzang (bijv. op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en jeugdbeleid).

Dienstverleningscentrum SSC
Het voor alle bonden ten dienste staande Shared Service Center (SSC) is een afzonderlijke rechtspersoon die als facilitair samenwerkingsverband van korenbonden optreedt op het gebied van ledenadministratie, dienstverlening, bladmuziek uitleen, helpdesk, advies, activiteiten en cursussen en ondersteuning van de besturen van de koren. Elk lid van DCA kan tegen een tevoren bepaald tarief (cafetariamodel) specifieke diensten afnemen zoals:

  • service op terrein van afdracht van BUMA-rechten
  • ledenadministratie
  • organisatorische ondersteuning
  • juridische dienstverlening
  • financiële dienstverlening (incl. boekhouding)
  • bladmuziek uitleenbibliotheek
  • public relation/publiciteit
  • (mede-) organisatie van activiteiten, zoals cursussen, koordagen en festivals
  • fondsenwerving

Organisatiestructuur
De DCA is in de eerste plaats een beleidsvormende, verbindende en voorwaardenscheppende organisatie en minder een uitvoeringsorganisatie. Op basis daarvan is de verenigingsvorm het meest passend. Bij beleidsvormend en lobby passen immers betrokkenheid en inspraak van de leden.

Lidmaatschap
Lid van de DCA kunnen worden die verenigingen en stichtingen die zich landelijk en/of regionaal bezig houden met het bevorderen van de koorzang in Nederland, hetzij als bond van aangesloten koren, hetzij op een andere manier. De bonden die nu aangesloten zijn bij de VNK kunnen zonder extra voorwaarden lid worden/blijven van de DCA.

Fasering activiteiten 2016-2018
Het plan gaat uit van een meerjarenambitie:
2016 Inrichting organisatie DCA met bijbehorend bestuur
Heldere afspraken maken met BUMA voor de langere termijn
Vaststellen speerpunten voor komende 2 jaar door bestuur.
2017 Analyse maken van en in kaart brengen van alle activiteiten die worden georganiseerd door individueel aangesloten bonden.
Netwerken opbouwen met andere organisaties die van belang zijn voor de koorzang.
Het benaderen van een gezicht naar buiten voor koorzingend Nederland.
Vaststellen speerpunten voor komende 5 jaar door bestuur.
2018 Organiseren nationaal koorfestival naar model van Olympische Spelen NOC/NSF. Ontmoetingsplek, krachtmetingplek en netwerkplek om naar buiten hét koorlandschap een gezicht te geven. Aandacht in nationale media.

Kosten
Om de meerjarenambitie te realiseren zullen (in de toekomst) grotere inkomsten nodig zijn, dan waar sprake van is in de huidige begroting van de VNK. Dit kan een groeimodel zijn, afhankelijk van ambities en mogelijkheden in de komende jaren. De huidige bijdrage voor de VNK is een vaste bijdrage van € 350,- plus een variabele bijdrage van € 4,43 per koor.

Voorgesteld wordt om het aantal aangesloten koorzangers leidend te laten zijn voor de hoogte van de bijdrage. Wij (LOVOK) hebben al meerdere malen het voorstel gedaan om de vaste bijdrage in de contributie van € 350,- te laten vervallen. Wij vinden dit een te grote onrechtvaardigheid in de bijdragen van de korenorganisaties, omdat de bonden met kleine koren dan veel meer per koorlid bijdragen dan de grote bonden.